А-ДТП-СВ № 
  
  
САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ
2.1.4914.06.2012
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.38 Берілген күні /дата выдачи 21.04.2016  
АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІН САҚТАНДЫРУ / СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
КАСКО «Счастливый водитель» сақтандыру бағдарламалары / Программа страхования КАСКО «Счастливый водитель»
 
САҚТАНДЫРУШЫ / СТРАХОВЩИК
 
АҚ "ЦЕСНАБАНК" АҚ ЕҰ "ЦЕСНА ГАРАНТ" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ АО "ДО АО "ЦЕСНАБАНК" СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕСНА ГАРАНТ"
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даң., 15 үй, БЦ НҰРЛЫ ТАУ Республика Казахстан , г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 15, БЦ НУРЛЫ ТАУ
блок 4В, 6-шы қабат, Тел.: 8 (727) 3-111-300/301/302/303, блок 4В, 6-ой этаж, Тел.: 8 (727) 3-111-300/301/302/303,
СТН 620300310337, БСН 080740012607, ЖСК KZ82998BTB0000010832 РНН 620300310337, БИН 08074001260, ИИК KZ82998BTB0000010832
Астана қ-сы "Цеснабанк" АҚ Астана филиалындағы, БСК TSESKZKA в Астанинском филиале АО "Цеснабанк", г. Астана, БИК TSESKZKA
 
САҚТАНУШЫ / СТРАХОВАТЕЛЬ  
  (аты-жөні, бар болғанда - әкесінің аты (жеке тұлға үшін), атауы (заңды тұлға үшін / (фамилия, имя, при наличии - отчество (для физического лица), наименование (для юридического лица)
Мекен-жайы / Место нахождения (место жительства)  
СТН / РНН  
ЖСН (жеке тұлға үшін) / ИИН  
Экономика секторының коды / Код сектора экономики       Резидент   Резидент емес/ Нерезидент  
  (мемлекет / страна)
Банктік деректемелер / Банковские реквизиты (для юридического лица):  
БСН (заңды тұлға үшін) / БИН (для юридического лица)   Экономикалық қызметтің түрі / Вид экономической деятельности  
   
САҚТАНДЫРУШЫ/СТРАХОВЩИК
Mекен-жайы, телефон, БСН, банктік деректемелер / Место нахождения, телефон, БИН, банковские реквизиты
 
ПАЙДА АЛУШЫ
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Сақтанушы / Страхователь  
ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТЫ БАР ТҰЛҒАЛАР (сақтанушыдан басқа) / ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ (кроме страхователя)
Т.А.Ә. / Ф.И.О. СТН / РНН ЖСН / ИИН
КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Маркасы, үлгісі / Марка, модель Шығарылған жылы / Год выпуска Аймақтық белгісі / Территориаальный признак Тіркеу нөмірі /
Регистрационный номер
Шанақ нөмірі / Номер кузова (vin)
САҚТАНДЫРУ СОММАСЫ мөлшері санмен және жазбаша СТРАХОВАЯ СУММА размер цифрами и прописью  
Сақтандыру бағдарламасына сәйкес / Согласно программе страхования: 
60 000 (Шестьдесят тысяч) тенге 
САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ мөлшері санмен және жазбаша СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ размер цифрами и прописью  
 
 
ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗА мөлшері санмен және жазбаша Безусловная франшиза  
Сақтандыру бағдарламасына сәйкес / Согласно программе страхования: 
 
САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ / СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА     ж. бастап / г. по   ж./г
(екі даталарды қоса алғанда / обе даты включительно)  
Осы шарт міндетті сақтандыру полис №     берілген күні 
  ж. бірге өз күшіне енеді және күшін тоқтатады 
Настоящий договор вступает в силу и прекращает своё действие одновременно 
со страховым полисом ОГПО №      
САҚТАНДЫРУ АЙМАҒЫ /ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан 
ШАРТ ЖАСАЛҒАН ЖЕР /
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА
    ж./ г. 00:00 мин   
ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР / ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Осы Шарты арт жағында көрсетілген сақтандыру Шарттармен сәйкес / В соответствии с Условиями страхования, изложенными на обратной стороне
Настоящим я подтверждаю, что с условиями и правилами добровольного страхования транспорта ознакомлен и согласен
САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (Сақтандыру агентінің ) ҚОЛЫ /
ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА (страхового агента)  
М.П.    САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ /
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ  
Сақтандыру агентінің Т.А.Ә./ Ф.И.О. Страхового агента   
Шарт № / № Договора от 01.01.2010 
САҚТАНДЫРУШЫ/СТРАХОВЩИК
Mекен-жайы, телефон, БСН, банктік деректемелер / Место нахождения, телефон, БИН, банковские реквизиты